Schema úpravy CCTV kamery pro dlouhé expozice

Obvod byl navržen pro řízení dlouhých expozic CCTV kamery pomocí mikrokontroléru AT89C2051. Pracuje s upravenými černobílými kamerami, založenými na obvodech CXD2463R ( časování CCD ) a CXA1310AQ ( zpracování signálu CCD, video výstup ) od Sony. Tyto obvody jsou použity např. v citlivých deskových kamerách s označením "1004" nebo "1043" .

Obvod je rozdělen na dvě desky plošných spojů. První obsahuje tranzistory, tvořící rozhraní mezi různými úrovněmi napětí na kameře a logickými signály procesoru. Druhá deska je řídící, s procesorem a ovládacími prvky. Desky jsou propojeny dvanáctipinovým konektorem. Tuto konfiguraci jsem zvolil po zkušenostech s prototypem kamery, kde byla elektronika na jedné desce, propojené s kamerou dráty. Při úpravách ovládání tak bylo nutné manipulovat s celou kamerou s rizikem poškození spojů na desce kamery, které se opravují dost obtížně.


Minimální konfigurace

Na obrázku je schema minimální funkční konfigurace, zajišťující pouze ovládání napětí na obvodech kamery pro dosažení dlouhých expozic. Kliknutím na schema dostanete čitelnější obrázek ve větším rozlišení.Přesné hodnoty součástek ani typy tranzistorů a diod nejsou kritické. Pro volbu expozice je na 4 bity portu mikrokontroléru připojen rotační binární přepínač. Porty mikrokontroléru, řídící expozice, jsou aktivní v úrovni logické 0 a jsou přitom drženy odpory na napětí +5V. Bez připojeného kontroléru tedy kamera pracuje v "normálním" automatickém režimu bez dlouhých expozic.

Výstupní zesilovač kamery má tendenci překmitávat při prudkých změnách jasu, což se projevuje např. černými "stíny" napravo od hvězd nebo hotpixelů. Navíc výstup obsahuje krátké impulsy v rytmu vzorkování výstupu CCD, které ve spojení s některými digitalizačními kartami mohou vytvářet rušivé pruhy. Proto je v cestě video výstupu zařazen jednoduchý LC filtr. Přizpůsobení výstupu závisí na použité vstupní kartě v počítači a nastavení jejího ovladače. Uvedený filtr stále propouští značný podíl vysokých frekvencí, v řadě případů je vhodné přidat mezi výstup a zem ( např. do konektoru ) další kondenzátor s hodnotou kolem 1nF.


Vstupy a výstupy

Propojovací body na desku vlastní kamery jsou označeny čísly vývodů integrovaných obvodů kamery, přičemž "A" před číslem označuje piny CXA1310AQ, "D" piny CXD2463R a "C" vývody CCD senzoru.


Standardní konfigurace

Po zkušenostech s jedním exemplářem kamery, kde měnič napětí pro napájení +15V a -8V byl příliš "měkký" a jeho vlastnosti se časem zhoršovaly ( není stavěný na spínání napětí pro dlouhé expozice ), jsem do obvodu zahrnul samostatný měnič na +15V s obvodem ICL7660 a 15V stabilizátorem. Tím odpadl přívod +15V z desky kamery.

Dále je ve standardním zapojení umožněno ruční ovládání zisku výstupního zesilovače kamery. Potenciometr a přepínač pro volbu automatika / manuál jsou umístěny na desce s ovládáním. Na výstupech MCU jsou tři LED pro ladění a kontrolu funkce programu a konektor pro připojení sériové linky.

Pro připojení zařízení na zpracování výstupu CCD ( např. digitizeru videa ) je u kamery doplněn výstup vzorkovacího kmitočtu zesilovače. Tento výstup zatím není v řídícím obvodu využit, ale umožňuje, ve spojení s výstupem synchronizačních a zatemňovacích impulsů, další rozšiřování obvodů bez nutnosti modifikace spojů na vlastní kameře.Na straně propojení s kamerou odpadl přívod napětí +15V a přibyly následující spoje :

Pro tuto variantu zapojení je k dispozici návrh plošných spojů obou desek - rozhraní kamery i řídící části.


Varianta s vlastním zdrojem -8V

V případě větší nestability měniče napájecího napětí kamery je možné omezit rušení použitím napájení -8V pro vertikální rozklad z externího měniče. Tím je měnič na desce kamery plně nahrazen. Obvod pak musí být doplněn o příslušné kondenzátory a stabilizátor záporného napětí :Záporné napětí je možné přivést na pin 12 CCD senzoru, který je propojen s pinem 8 CXD2463R ( záporné napájení vertikálního rozkladu ). Zároveň je třeba odpojit interní zdroj na desce kamery, např. odpájením pouzdra s dvojicí diod na přední straně desky, přes které je napětí vedeno od měniče. Návrh plošného spoje rozhraní kamery pro tuto variantu vychází ze standardního provedení a je slučitelný se stejnou řídící částí obvodu.


Testování

Základní funkce obvodu je vhodné vyzkoušet před propojením s deskou kamery. K desce s rozhraním pro kameru ( bez řídící desky ) připojte zemní vodič a napájení +12V. U minimální varianty bez vlastního zdroje +15V připojte napětí také na propojovací bod pro přívod napětí z kamery ( pro testování stačí také +12V ). Multimetrem měřte napětí na jednotlivých propojovacích bodech : U vývodů synchronizačních a zatemňovacích impulsů stačí zkontrolovat jejich propojení s příslušnými piny propojovacího konektoru.

Po propojení s deskou kamery je možné rozhraní opět testovat bez řídící desky. Kromě přivedení napájení +12V na příslušné piny je třeba výstup video signálu připojit na TV monitor nebo grabovací kartu počítače. Pokud jsou na pinech vyvedeny signály pro řízení zisku zesilovače a výstup AGC, lze je zkratovat propojkou ( jumperem ). V tomto zapojení by kamera měla pracovat v automatickém režimu, jako bez úpravy. Připojování jednotlivých pinů propojovacího konektoru na zem má následující efekt :

Osciloskopem lze ověřit přítomnost synchronizačních a zatemňovacích impulsů na příslušných pinech.

Pokud zapojení pracuje správně, je možné připojit desku s řidící částí obvodu, včetně naprogramovaného mikrokontroléru a s pomocí počítače vyzkoušet dlouhé expozice.


Odkazy :


M.P. 2004